روشهاي جديد براي تشخيص خشكي چشم

 

 Fluorophotometry بعنوان يك وسيله عيني و كمي براي تشخيص بيماري چشم خشك شناخته مي شود، فلوروفوتومتر قابليت تشخيص تغييرات در اپيتليوم قرنيه با اندازه گيري عملكرد محافظت و يا نفوذ پديري سطح اشك را دارا ميباشد .

 محققان در 16 بيمار دچار خشكي چشم مطالعه اي بعمل آوردند كه ميزان نفوذ فلورسئين را در سطح قرنيه بعنوان يك وسيله تشخيصي بررسي كردند. بيماران دچار خشكي چشم ميزان نفوذ پذيري بيشتري را در سطح قرنيه و ميزان كمتري از پاك شدگي نسبت به فلورسئين موضعي تجويز شده نشان دادند . محققان اعتقاد دارند كه فلوروفوتومتري بعنوان يك وسيله غير تهاجمي بررسي روشهاي درماني جديد بيماران با چشم خشك در مطالعات RCT  مطرح ميباشد .

 

اينترنت

/ 0 نظر / 23 بازدید