چشم ديجيتال

الكترودهاي كاشته شده در شبكيه ، در تستهاي اوليه بيماران نابينا را قادر به ديدن نور كردند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

محققان اميدوارند كه فيلم كار گذاشته شده روي شبكيه بيماران از طريق ديگري تحريك شود يعني بيمار عينك مخصوص استفاده كند كه در آن دور بين ديجيتالي بكار رفته است . اين دوربين تصاوير محيطي را به يك كامپيوتر مي‌فرستد كه اين كامپيوتر تصاوير را به پالس تبديل ميكند و باعث تحريك شبكيه شود . يعني پالسها از طريق سيستم بي سيم به دستگاه كاشته شده در شبكيه منتقل ميشود و آن نيز به نوبه خود پالس الكتريكي به سلولهاي شبكيه مي‌فرستد و از آنجا به گانگليون سل ها و عصب بينائي و مغز.

 دستگاه كاشته شده مسطح و نازك است و از يك رديف الكترودهاي نازك تشكيل شده است ، دو الكترود چندين سلول شبكيه را تحريك ميكند، كه اين تحريك باعث درك نور ميشود.

منبع:اينترنت

/ 1 نظر / 22 بازدید
صدای چرخ خیاطی

ا که هر چشمی ببينيم به ياد حرفه تخصص شما می افتيم. لبته ياد عينک هم می افتيم با قيمت های فوق العاده بالا. در هر حال به روزم با شعر ترکيو ياذی از مادران آذربايجان