شيوع دكولمان رتين در جراحي اصلاح نزديك بيني با لنز

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اصلاح نزديك بيني با ليزر بدليل كاهش وابستگي به عينك و افزايش كيفيت زندگي ، به تعداد زيادي از افراد ميوپ كمك كرده است ولي افزايش درجه اصلاح ميوپي با ليزر باعث كاهش كيفيت بينايي ميشود زيرا قرنيه به مقدار زيادي فلت ميشود و همچنين در محل اتصال بافت ليزر شده و ليزر نشده قرنيه    SPherica aberration  پيش ميايد. بنابر اين بيماران ميوپي بالا كه بدليل استفاده از عينك با شيشه كلفت يا لنز تماسي ضخيم ، راحت نيستند ، كانديدهاي مناسبي براي جراحي رفراكتيو قرنيه  هم نيستند .

براي اين افراد جراحي با لنز مناسبتر است ،يا بصورت  IOL هاي فاكيك و يا بصورت درآوردن لنز و گذاشتن IOL - اين جراحي براي بيماران با ميوپي متوسط كه آب مرواريد هم دارند موثر است . همچنين براي بيماران مبتلا به پير چشمي نيز موثر است .

 منبع : Cataract  & Refractive Surgery / August  2005

/ 0 نظر / 22 بازدید