برغم همه هماهنگيهای قبلی برای شرکت در نمايشگاه توانبخشی استکهلم،سفارت سوئد از دادن ويزا سر باز زد و در آخرين لحظات همه چيز به هم خورد و ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
فریبااحمدی

نه !امکان ندارد...اما چرا ،هیچ چیز از آنها عجیب نیست. مگر در لحظات آخر تیم های ورزشی و یا هر کس را که نخواهند حذف نمی کنند ،اشکالی ندارد ،هرچه قسمت باشدهمان میشود .ناراحت نباش ،عوضش اگر توانستی به بازآموزی می روی.دعوتنامه را فاکس می کنم . روز جهانی بینائی مبارک