افراد نيمه بينا چگونه می بينند؟

به اين عکس خوب نگاه کنيد منظره ايکه ميبينيد از منظر يک فرد با بينائی طبيعی است.آيا همه آدمها که هر روز از کنار هم می گذريم و اتفاقآ از همين پياده رو هم رد ميشويم اين صحنه را همسان می بينيم؟اين منظره را يک فرد نيمه بينا ناشی از بيماری چشمی دژنراسيون ماکولا و يا آتروفی عصب بينائی که منجر به فقدان ديد مرکزی شده است اينگونه ميبيند.ويک فرد نيمه بينا ناشی از بيماری رتينوپاتی ديابتی، آب سياه يا پارگی شبکيه که ميدان بينائی او بطور پراکنده ای مختل شده است اينگونه خواهد ديد.اگر کم بينا بودن وی ناشی از بيماريهائی نظير رتينيت پيگمنتوزا و آب سياه باشد به سبب تخريب ميدان بينائی محيطی بدينگونه خواهد ديد.همچنين يک فرد نيمه بينا ناشی از آب مرواريد،آب سياه،بيماريهای قرنيه و آلبينيسم که منجر به مشکلات پخش نور و کاهش تباين (contrast)ميشود اينگونه می بيند.حتمآ می دانيد منظور از افراد نيمه يا کم بينا (low vision)افرادی هستند که برغم کليه اقدامات داروئی،جراحی و استفاده از عينک يا لنز ديد آنها حد اکثر به 70/20  ميرسد و اين حالت مربوط به جنس ، شغل يا سن خاصی نمی شود.پس اگر گاه در کوچه و خيابان به هم بر ميخوريم،يا افرادی را می بينيم که در تماشای اطراف سر خود را بيشتر ميچرخانند بر او خرده نگيريم،رفتار او را غير طبيعی مپنداريم که شايد بينائی او غير طبيعی است. او مجبور است بگونه ای برود که از حداقل بينائی باقيمانده بيشترين استفاده را ببرد . و بدانيم هر کسی ويژگی خاص خودش را دارد.بيائيد از بودن در کنار هم لذت ببريم و تفاوت موجب تباعد نشود.

/ 4 نظر / 22 بازدید
فریبااحمدی

بسیارمفیدوجالب بود

فریبااحمدی

بسيار جالب بود کاش ميدانستمچگونه نحوه ديد اينگونه بيماران به اين شکل مجسم شده است .

فریبااحمدی

بسيار جالب و جذاب بود مي خواستم بدانم چگونه نحوه ديد اينگونه بيماران به اين شکل مجسم شده است؟

معيت

از اظهار نظر جنابعالی ممنونم.باز هم به من سر بزن...