خلاصه مقاله دكتر محمد رضا سالاري كه در كنگره چشم پزشكي آذر ماه امسال ارائه گرديد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بررسي ارتباط بين استرئوپسيس و فاصله بين مردمكي

مقدمه : استرئوپسيس در نتيجه تفاوت زاويه ديد هر چشم نسبت به يك شيئي واحد ايجاد ميشود ، زيرا چشمها در صفحه افقي با فاصله از يكديگر قرار دارند و اين فاصله كه تحت عنوان interpupillary  distance  ميباشد ، باعث ايجاد استرئوپسيس ميشود .

هدف : بررسي ارتباط اندازه فاصله بين مردمكي با ميزان استرئوپسيس .

مواد و روشها : اين يك مطالعه مشاهده‌اي توصيفي ميباشد كه بر روي 100 نفر انجام شد . جامعه آماري ما از ميان دانشجوياني انتخاب شد كه داراي ديد اصلاحي نشده (UCVA ) 10/10 بر اساس سيستم دسي مال بودند و هيچ پاتولوژي چشمي نداشتند توسط يك فرد ، فاصله بين مردمكي نزديك افراد به وسيله خط كش ميلي متري تعيين شده و سپس توسط فرد ديگري استرئوپسيس افراد مورد مطالعه بوسيله تست TNO در فاصله 40سانتي متري تعيين شد .

نتيجه : رابطه بين استرئوپسيس و فاصله بين مردمكي از لحاظ آماري معني دار ميباشد و با افزايش فاصله بين مردمكي ميزان استرئوپسيس افزايش مي‌يابد .

/ 0 نظر / 2 بازدید