درحاشيه سمينار

يازدهم تيرماه در سمينار نگاهی به پديده معلوليت که توسط سازمان بهزيستی استان اردبيل برگزار گرديد شرکت کردم، برای من هم فال بود و هم تماشا ! -با تعدادی از همکاران قديمی و دوستان معاونين توانبخشی ساير استانها تجديد خاطره شد -حضور سرکار خانم دکترشريفيان از دانشگاه علوم بهزيستی غنيمت بود،بسياری از حرفهايش نو بود-سطح مقالات از بسيار خوب تا بسيار بد در نوسان بود-حضور شرکت کنندگان خوب بود-برخلاف عادت معمول از مسئولين غير بهزيستی استان خبری نبود-افراد صاحب نظر عرصه معلوليت (در سطح کشور )نيز حضور نداشتند،جای آقای دکتر کمالی و بسياری ديگر از اهالی توانبخشی خالی بود-مديرکل محترم بهزيستی استان در جريان سخنرانی خود يادم آورد که من نيز قريب شش سال است در بهزيستی هستم-همکاري معاونتهای اداری مالی و توانبخشی و روابط عمومی خوب بود- در فاصله پذيرائی ،سرکار خانم احمدی اپتومتريست و مدرس محترم دانشگاه علوم پزشکی چند جلد کتاب نفيس معنوی برايم هديه کردند تا همواره شرمنده محبتهايش باشم . در اولين فرصت برخی از يادداشتهای خودم از مباحث سمينار را در اینجا خواهم نوشت .

/ 0 نظر / 4 بازدید