نسترن

اواخر سال گذشته خانمی با کودک سه ساله اش نسترن خانم که فلج مغزی بود به اداره من مراجعه کرد. تا اون موقع نديده بودمشان،با بغض مهرالودش که ناشی از ۳ سال تحمل سختيها ی زندگی بود،بی مقدمه پرسيد شما بعنوان مسئول معلولين چه کمکی ميتوانيد به ما و اين کودک بکنيد،و من حسب مسئوليتها و تجربيات گذشته و امکانات موجود، گفتم فيزيوتراپی ،شيرخشک ،کمک هزينه نگهداری ،دفترچه درمانی و ... گفت ما هم وضع اقتصاديمون بد نيست و هم دفترچه بيمه داريم،اما من مشکلم اينه که (من از اين کودک چيزی نمی فهمم،نميدونم با او چيکار کنم که براش مفيد باشه! ) مشکل و بيان ايشان برايم تازگی داشت،مدتی به فکر فرو رفتم که خدايا در اين شهر محروم ، ديگه چه ميشه کرد؟ تا اينکه تصميم گرفتيم امسال يک دوره آموزشی مجزا برای کليه مادران کودکان با انواع معلوليتها بگذاريم ومرکز خصوصی آموزش و توانبخشی روزانه به اسم بچه های آسمان را افتتاح کنيم. شايد روزی نسترن ................

/ 0 نظر / 2 بازدید