تا کی رویدادگرا باشیم!

مراد از روز جهانی بینائی این است که در این روز فرد ، سازمان یا وزارتخانه مسئول بیاید و گزارش اقدامات یکساله کشور در پیشگیری از نابینائی را ارائه نماید نه اینکه ما این روز را جشن بگیریم یا سمیناری را اتفاقا مقارن با این روز برگزار کنیم و قانع بشویم به اینکه کاری انجام دادیم . باز هم دست آقای میرزائی مسئول محترم سایت اپتیران درد نکند که از دهمین سالروز جهانی بینائی همه ساله در این ایام مطالبی نوشته ، یاداوریهائی کردند و کم کم ما را به دیدن این روز واداشتند . شاید حتی یادآوری این روز برای مسئولین خوشایند نباشد چون اجبارا در معرض پاسخگوئی قرار میگیرند.

به هر حال ما منتظر صحبت های مقامات مسئول در خصوص اقدامات یکسال گذشته و برنامه های یکسال آینده هستیم و از همین جا در معیت برخی از همکاران استان اردبیل آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مسئولین برنامه بینائی 2020 ایران اعلام می کنیم ، ولی کو برنامه !!!

در گزارش سالانه WHO برای برنامه جهانی بینائی 2020 در خصوص عملکرد ایران سال گذشته هیچ خبری نبود ، پارسال هم کل اقدامات در یک جمله آمده بود البته یک سال هم در یک جائی یک نهال برایش کاشتیم.

نابینائی هزینه های گزافی را تحمیل میکند این هزینه ها را برای پیشگیری صرف کنیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید