بعضی ها معتقدند ميزان موفقيت ادارات به ميزان امکانات دولتی که در اختيار آنهاست بستگی دارد نه به ميزان سختکوشی، فهم و ويژگيهای شخص مدير اداره. بعبارتی مدير ، اين باشد يا آن ، مهم نيست. در هر حال در روند اداره خللی پيش نمی آيد !

/ 0 نظر / 2 بازدید