بچه های آسمان

امروز توفيق آن يافتيم که در جمع کودکان معلول ذهنی و مادران آنها در مرکز خصوصی توانبخشی روزانه بچه های آسمان حضور يابيم . آنها ضمن رضايت بيکران از مرکز و مسئولين آن ، ايجاد چنين مرکزی را برای اولین نمونه در شهرستان ، نوعی ابتکار عنوان ميکردند.قرار است اين مرکز در هفته بهزيستی افتتاح شود. همه خسته نباشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید