بهزيستی

امروز توفيقی دست داد تا در جلسه هيات امنای مرکز توانبخشی و نگهداري معلولين ذهنی شهيد فياض بخش شرکت داشته باشم . از لحظه حضور، خداوند را شاکر بودم که با چنين ترکيب منسجم همراه بودم ، آنها جز به معلولين و خدايی که در آن نزديکيهاست ، به چيزی فکر نمی کردند. ترکيبی از ايمان و نوگرايی. و هنوز از ياد نبرده ايم بوی نامطبوع وسرمای طاقت فرسای بخش ، اعتراض کارکنان ،بهم ريختگی مرکز و عدم بهداشت و تغذيه لازم را تا ابتدای سال ۸۱ . مرکزی که روزی بعنوان يک نقطه ضعف واضح برای شهرستان وبهزيستی استان بود . اگر امروز اوضاع روبراه شده برخی از دلايل آن ، تمرين تحمل آراء ديگران ، شعور مسئولين مستقيم ، عدم تحکم و غرور بخش دولتی است. باشد که روزی همه از خر شيطان پياده شويم.

/ 0 نظر / 2 بازدید