C.B.R

در صدد هستيم طرح C.B.R يا توانبخشی مبتنی بر جامعه را امسال اجرا نماييم، اجرای اين طرح مستلزم همکاری جدی حوزه معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ميباشد که مذاکرات اوليه انجام و قول همکاری گرفته شده است. با اجرای اين طرح دوردست ترين معلول روستايی نيز از امکانات جامعه برخوردار خواهد بود،تا انشاالله شعار ( تساوی فرصت) ديگران يا (برادری و برابری)خودمان،کمی رنگ و رو بگيرد. اين طرح با آموزش بهورزان و آنها با انتقال آموزش به خود معلول، خانواده معلول و جامعه محلی معلول و ارائه امکانات لازم،اجرا خواهد شد.اما يک چيز مهم را فراموش نکنيم،که معلول ، اول يک انسان است،بعد کسی که نقص عضو دارد. او حق بهره مندی مساوی از تمامی امکانات عمومی جامعه را دارد. چرا که ( همه متفاوت هستیم و هیچ کس کامل نیست ) EVERYBODY DIFFERENT AND NOBODY PERFECT

/ 0 نظر / 2 بازدید