يادداشتهای من از سمينار

آقای دکتر اعظمی : اگر در گذشته عوامل عفونی علل بسياری از معلوليتها بوده اند،امروزه سوانح و تصادفات و اختلالات روانی عاتهای بارز هستند.همچنين بايد از دوران کودکی معلولين به آنها پرداخت.سرکار خانم دکتر شريفيان : بايد بجای کلمه (معلول) از واژه (افراد معلول) استفاده شود چون آنها نخست انسان هستند ، بعد متفاوت.وی گفت اگر معلوليت را مشکل فردی بدانيم آنوقت تراژدی فردی مطرح وکنترل فردی لازم ميشود،ولی اگر آن را مشکل اجتماعی بدانيم، يک سيستم و بحث انتخاب ، استقلال و قادرسازی مطرح ميشود. ايشان در تعريف (استقلال افراد معلول) گفتند که آن به معنی بی نيازی به ديگران نيست بلکه به معنی داشتن حق انتخاب و کنترل فرد بر زندگی خود ميباشد.ضمنآ مقاله طراحی محيط بدون موانع برای معلولين که توسط يک نفر مهندس معماری ارائه گرديد،ستودنی بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید