/ 4 نظر / 2 بازدید
ماني

سلام من زياد در بند تماشای چشم نيستم.نميدانم چرا فکر ميکنم حتی بهشت هم که بروم چيز عجيبی نخواهم ديد.از همين حالا ميتوانم تصور کنم چگونه جايی است.اما ساعتی ديگر برای تحويل سال نو به سر مزار والدينم خواهم رفت. تنها جايی از دنيا که هنوز برايم تمام نشده است وتازگی دارد.علی چيزی ميدانست که درد دلش را به چاه ميگفت .آخر از خود نپرسيده ای که پس کجا بايد گريست؟ موسا

معيت

سلام موسای مانی .اميدوارم سال نو همراه باشد با ايده های نو . حرفات معانی عميقی داره که تفسير آن بر خامی مثل من بسيار مشکل است پس با مدد از سهراب ميگويم که:بهترين چيز رسيدن به نگاهيست کز حادثه عشق تر است.

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام رفیق .....//.........سال نو ولی دلهای کهنه.......// سر کرده باد ِ سرد، شب آرام است.// از تيره آب ـ در افق ِ تاريک ـ// با قارقار ِ وحشي‌ي ِ اردک‌ها// آهنگ ِ شب به گوش ِ من آيد// سی یو.....

احمدی

سلام ، آقای معیت ، بهارت مبارک ، و بهار قیامت گلها و پروانه هاست... آفرین برتو که از بهار نوشتی ، حیف که نمی شود آنرا خواند ! جز آن که بهاران را باور کنیم (البته همان هم کافیست ). راستش یکروزی یکی از نوشته های من به سختی خوانده میشد ، یکی نوشته بود که اینکار را میکنی تا چشمهایمان ضعیف شود، مریضهایت زیاد شود! و آخر هم گفته بود شوخی کردم ، منهم همینطور ... امیدوارم سال خوبی در کنار خانواده و دوستان داشته بشی.