اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢٦ آذر ۱۳۸٢

 

خلاصه مقاله دكتر محمد رضا سالاري كه در كنگره چشم پزشكي آذر ماه امسال ارائه گرديد .

 

بررسي ارتباط بين استرئوپسيس و فاصله بين مردمكي

مقدمه : استرئوپسيس در نتيجه تفاوت زاويه ديد هر چشم نسبت به يك شيئي واحد ايجاد ميشود ، زيرا چشمها در صفحه افقي با فاصله از يكديگر قرار دارند و اين فاصله كه تحت عنوان interpupillary  distance  ميباشد ، باعث ايجاد استرئوپسيس ميشود .

هدف : بررسي ارتباط اندازه فاصله بين مردمكي با ميزان استرئوپسيس .

مواد و روشها : اين يك مطالعه مشاهده‌اي توصيفي ميباشد كه بر روي 100 نفر انجام شد . جامعه آماري ما از ميان دانشجوياني انتخاب شد كه داراي ديد اصلاحي نشده (UCVA ) 10/10 بر اساس سيستم دسي مال بودند و هيچ پاتولوژي چشمي نداشتند توسط يك فرد ، فاصله بين مردمكي نزديك افراد به وسيله خط كش ميلي متري تعيين شده و سپس توسط فرد ديگري استرئوپسيس افراد مورد مطالعه بوسيله تست TNO در فاصله 40سانتي متري تعيين شد .

نتيجه : رابطه بين استرئوپسيس و فاصله بين مردمكي از لحاظ آماري معني دار ميباشد و با افزايش فاصله بين مردمكي ميزان استرئوپسيس افزايش مي‌يابد .

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري